Verhuur Voorwaarden

Verhuur Voorwaarden shop.butterflybliss.nl

 

Artikel 1 – Identiteit van de Ondernemer/Verhuurder

Butterfly Bliss

shop.butterflybliss.nl

adres: Dalerveen 18, Zaandam

KvK registratienummer: 67937233

BTW identificatienummer: NL204546606B03

Telefoonnummer: 06-16822577

Emailadres: info@butterflybliss.nl

 

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1     Deze Verhuur Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Butterfly Bliss en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand -via de website shop.butterflybliss.nl– tussen Butterfly Bliss en huurder.

2.2     Door het plaatsen van een bestelling geeft de huurder op de hoogte te zijn en akkoord gaat met de Verhuur Voorwaarden.

2.3     Deze Verhuur Voorwaarden worden via de website te allen tijde aan de huurder beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de Verhuur Voorwaarden bij Butterfly Bliss zijn in te zien en zij op verzoek van de huurder zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4     Van toepassing is steeds de meest recente versie zoals geplaatst op shop.butterflybliss.nl.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de huurder mogelijk te maken. Als Butterfly Bliss gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Butterfly Bliss niet.

3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de huurder duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4     Getoonde foto’s kunnen voor decoratieve beelden of ter inspiratie bedoeld zijn en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de huurder van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2     Indien de huurder het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Butterfly Bliss onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Butterfly Bliss is bevestigd, kan de huurder de overeenkomst ontbinden.

4.3     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Butterfly Bliss passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de huurder elektronisch kan betalen, zal Butterfly Bliss daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4     Butterfly Bliss kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de huurder aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Butterfly Bliss op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5     Butterfly Bliss zal bij het product of dienst aan de huurder voldoende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de huurder op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.

 

Artikel 5 – Reservering en Huurtermijn

5.1     Via de webshop kan de huurder alle benodigde artikelen reserveren voor een bepaalde tijd. Butterfly Bliss zal binnen één werkdag de beschikbaarheid controleren en de reservering schriftelijk bevestigen aan de huurder.

5.2     De standaardhuurtermijn is twee dagen. Hieronder valt de dag van levering (één dag voor gebruik) en de dag van gebruik. Op dag drie dienen alle gehuurde artikelen volledig en compleet te zijn geretourneerd. Zondag is hierbij een uitzondering. Wanneer de huurder artikelen huurt voor zaterdag dan worden de artikelen op vrijdag geleverd/opgehaald en dienen deze op maandag weer geretourneerd te worden.

5.3     Indien het gehuurde, door welke oorzaak dan ook, niet op het overeengekomen leveringstijdstip door huurder wordt afgehaald, of aan huurder kan worden afgeleverd, is niettemin vanaf die datum de huurprijs verschuldigd.

5.4 Indien het gehuurde voor het verstrijken van de overeengekomen huurtijd wordt terug geleverd blijft de huurprijs over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd.

5.5     Verlenging van het standaardhuurtermijn is mogelijk enkel in overleg en na schriftelijke bevestiging van Butterfly Bliss conform afspraak.

5.6     Bij verlenging van het standaardhuurtermijn wordt er een nieuwe overeenkomst opgemaakt.

 

 Artikel 6 – Prijzen

6.1     De genoemde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief btw tenzij anders vermeld.

6.2     De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.3     De prijzen van de aangeboden producten zijn exclusief bezorgkosten.

6.4     Bezorgen kan alleen bij een minimum bestelbedrag van €100,-. Hierbij wordt er eenmalig een starttarief berekend van €25,- en daarbovenop een km vergoeding van €0,25 per gereden km van en naar de loods aan de Westzijde 78, 1506 EG te Zaandam.

6.5     Bij elke levering wordt een borg vastgesteld welke afhankelijk is van het product welke wordt gehuurd. Dit wordt uiteraard netjes teruggestort na correcte retournering van alle gehuurde producten.

6.6     Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

6.7     Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend zal dit apart worden vermeld.

 

Artikel 7 – Levering, Risico en Transport

7.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt en de gereserveerde artikelen beschikbaar zijn.

7.2     Butterfly Bliss zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

7.3     Als plaats van levering geldt het adres dat de huurder aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.4     Indien levering van een gereserveerd product onmogelijk blijkt te zijn, zal Butterfly Bliss zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.

7.5     De huurprijs is exclusief transport. U heeft de mogelijkheid de goederen zelf af te halen en retour te brengen in onderling overleg.

7.6     De goederen dienen vervoerd te worden in de bijgeleverde verpakking.

7.7     Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering van het gehuurde vanuit het depot op het adres van Butterfly Bliss.

7.8    Transport door (ingehuurde) koerier in opdracht van de huurder is niet toegestaan.

 

Artikel 8 – Gebruik

8.1     Huurder is onder meer gehouden tot het voor eigen rekening in behoorlijke staat houden van het gehuurde, preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, het gehuurde in geen enkel opzicht te overbelasten en/of het voor een ander gebruik aan te wenden dan waarvoor het gehuurde geschikt dan wel bestemd is.

8.2     Huurder is niet bevoegd de inrichting of gedaante van het gehuurde geheel of gedeeltelijk te veranderen.

8.3     Huurder mag het eigendomsbewijs van Butterfly Bliss voor zover aangebracht op het gehuurde, niet verwijderen.

8.4     Huurder is niet gerechtigd aan derden enig recht op het gehuurde te verlenen, dit onder te verhuren of zijn rechten, voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, aan derden over te dragen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Butterfly Bliss.

8.5     Butterfly Bliss is bevoegd gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat Butterfly Bliss of diens gemachtigde toegang tot het gehuurde wordt verleend.

 

Artikel 9 – Retournering

9.1     Huurder is verplicht het gehuurde bij het einde van de huur weer in dezelfde goede staat ter beschikking van Butterfly Bliss te stellen.

9.2     Bezorging/Retournering per post is niet toegestaan.

9.3     Tenzij anders is besproken is het niet mogelijk de goederen te retourneren op zondag. Als zondag binnen de huurperiode valt, wordt de huurperiode kosteloos verlengt met één dag.

9.4     De goederen dienen geretourneerd te worden in de bijgeleverde verpakkingsmateriaal.

9.5     Bij retournering dient namens huurder een gevolmachtigd persoon aanwezig te zijn. Indien deze niet aanwezig is, heeft Butterfly Bliss het recht het gehuurde af te voeren dan wel in ontvangst te nemen. De aantallen, samenstelling en de staat van het gehuurde zoals die geconstateerd wordt door de chauffeur die het gehuurde afvoert, dan wel degene die het gehuurde namens Butterfly Bliss in ontvangst neemt zijn/is alsdan bindend.

 

Artikel 10 – Betaling

10.1   Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de huurder verschuldigde bedragen voor levering te worden voldaan conform facturatie.

10.2   De huurder heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Butterfly Bliss te melden.

10.3   In geval van wanbetaling van de huurder heeft Butterfly Bliss behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de huurder kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 11 – Annulering

11.1   Annulering van huuropdrachten dient tenminste twee werkdagen voor aanvang van de huurtermijn kenbaar te worden gemaakt zowel telefonisch als een schriftelijke bevestiging.

11.2   Bij annulering binnen de twee werkdagen van de huurtermijn wordt alsnog 100% van de huursom in rekening gebracht.

 

Artikel 12 – Schade en Reparatie

12.1   Schade aan het gehuurde dient onmiddellijk na ontdekking aan Butterfly Bliss te worden gemeld.

12.2   Ingeval van diefstal/vermissing van het gehuurde is huurder verplicht dit onmiddellijk na ontdekking aan Butterfly Bliss te melden en van de diefstal aangifte te doen bij het politiebureau. Huurder is verplicht een (kopie van het) proces-verbaal van aangifte aan Butterfly Bliss te overleggen.

12.3   Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan of door het gehuurde toegebracht en door wie of hoe ook veroorzaakt, ongeacht of huurder zich op overmacht zou kunnen beroepen. Onder schade aan het gehuurde wordt in ieder geval begrepen verlies, diefstal, vermissing en alle kosten voor herstel of reparatie die door Butterfly Bliss moeten worden gemaakt om het gehuurde weer in een naar oordeel van Butterfly Bliss vergelijkbare staat te brengen, overeenkomende met de staat voor de aanvang van de huur.

12.4   Buitensporige reinigingskosten en reparatiekosten worden huurder in rekening gebracht conform de op dat moment geldende tarieven van Butterfly Bliss. Schade, reparatie en vervanging worden verrekend met de borg. Indien dit hoger uitvalt zal hier een passende factuur voor worden overgedragen.

 

Artikel 13 – Overmacht

13.1   Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor door de huurder geleden schade indien zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

13.2   Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van beide partijen en/of door omstandigheden zoals staking, personeelsproblemen, ziekte, vervoersproblemen, weersomstandigheden, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en technische storingen op de website en andere storingen binnen het bedrijf.

13.3   Ingeval van overmacht heeft Butterfly Bliss het recht om de termijn van levering te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

13.4   Indien Butterfly Bliss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de huurder gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1   Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, personen of andere objecten door verkeerd gebruik van de producten. De huurder dient voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking en/of op de website lezen.

 

Artikel 15 – Klachtenregeling

15.1   Butterfly Bliss beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zoals vermeld in de FAQ’s op de website.

15.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Butterfly Bliss, nadat de huurder de gebreken heeft geconstateerd.

15.3   Bij Butterfly Bliss ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Butterfly Bliss binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de huurder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15.4   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 – Geschillen

16.1   Op overeenkomsten tussen Butterfly Bliss en de huurder waarop deze Verhuur Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op overeenkomsten met Butterfly Bliss zullen worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 17 – Wijzigingen

Deze Verhuur Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie is te raadplegen op shop.butterflybliss.nl.