Algemene Voorwaarden shop.butterflybliss.nl

Artikel 1 – Identiteit van de Ondernemer

Butterfly Bliss

shop.butterflybliss.nl

adres: Dalerveen 18, Zaandam

KvK registratienummer: 67937233

BTW identificatienummer: NL204546606B03

Telefoonnummer: 06-16822577

Emailadres: info@butterflybliss.nl

Artikel 2 – Algemene bepalingen

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Butterfly Bliss en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand -via de website www.butterflybliss.shop- tussen Butterfly Bliss en consument.

2.2   Door het plaatsen van een bestelling geeft de consument op de hoogte te zijn en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

2.3     Deze algemene voorwaarden worden via de website te allen tijde aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Butterfly Bliss zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.4     Van toepassing is steeds de meest recente versie zoals geplaatst op shop.butterflybliss.nl.

Artikel 3 – Het aanbod

3.1     Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2     Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Butterfly Bliss gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Butterfly Bliss niet.

3.3     Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

3.4     Getoonde foto’s kunnen voor decoratieve beelden of ter inspiratie bedoeld zijn en kan artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in het aanbod.

Artikel 4 – Levering

4.1     Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

4.2     Butterfly Bliss zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

4.3     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

4.4     Met inachtneming van de regels van de koop op afstand, zal het Butterfly Bliss geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.5     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Butterfly Bliss het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

4.6     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Butterfly Bliss zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Butterfly Bliss.

Artikel 5 – Prijzen

5.1     De genoemde prijzen van de aangeboden producten zijn in Euro’s en inclusief btw tenzij anders vermeld.

5.2     De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden gedurende de vermelde geldigheidsduur niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer de fabrikant tussentijds de prijzen aanpast.

5.3     Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.4     Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend zal dit apart worden vermeld.

Artikel 6 – De overeenkomst

6.1     De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2     Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Butterfly Bliss onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Butterfly Bliss is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

6.3     Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Butterfly Bliss passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Butterfly Bliss daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.4     Butterfly Bliss kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Butterfly Bliss op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.5     Butterfly Bliss zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

  1. het bezoekadres van de vestiging van Butterfly Bliss waar de consument met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 3 lid 3.2 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Butterfly Bliss deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

Artikel 7 – Herroepingsrecht

7.1     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Butterfly Bliss bekend gemaakte vertegenwoordiger.

7.2     Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Butterfly Bliss retourneren, conform de door Butterfly Bliss verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping.

7.4     Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

7.5     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

7.6     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Butterfly Bliss dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

7.7     Butterfly Bliss kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 7.8. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Butterfly Bliss dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

7.8     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  1. die door Butterfly Bliss tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne, producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  4. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Butterfly Bliss geen invloed heeft;

Artikel 8 – Conformiteit en garantie

8.1     Butterfly Bliss zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

8.2     Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

8.3     Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

8.4     In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Butterfly Bliss het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

8.5     Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Butterfly Bliss zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Butterfly Bliss.

8.6     Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Butterfly Bliss tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Butterfly Bliss bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9 – Betaling

9.1     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 7 lid 7.1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

9.2     De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Butterfly Bliss te melden.

9.3     In geval van wanbetaling van de consument heeft Butterfly Bliss behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 10 – Overmacht

10.1   Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor door de consument geleden schade indien zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan de verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen wegens overmacht.

10.2   Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van beide partijen en/of door omstandigheden zoals staking, personeelsproblemen, ziekte, vervoersproblemen, weersomstandigheden, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden en technische storingen op de website en andere storingen binnen het bedrijf.

10.3   Ingeval van overmacht heeft Butterfly Bliss het recht om de termijn van levering te veranderen en indien levering onmogelijk of onredelijk bezwarend is geworden om de overeenkomst te annuleren met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

10.4   Ingeval de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt heeft de consument het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden.

10.5   Indien Butterfly Bliss bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en schade

11.1   Butterfly Bliss is niet aansprakelijk voor schade aan voertuigen, personen of andere objecten door verkeerd gebruik van de producten. De consument dient voor gebruik aandachtig de gebruiksaanwijzingen op de verpakking en/of op de website lezen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

12.1   Butterfly Bliss beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure zoals vermeld in de FAQ’s op de website.

12.2   Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Butterfly Bliss, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

12.3   Bij Butterfly Bliss ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Butterfly Bliss binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

12.4   Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 13 – Geschillen

13.1   Op overeenkomsten tussen Butterfly Bliss en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op overeenkomsten met Butterfly Bliss zullen worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 14 – Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. De meest recente versie is te raadplegen op shop.butterflybliss.nl.